;

Natoo Deggersa FNN

Published July 14, 2021, 8:17 p.m. by FNN

518Natoo Finfinne News Network 
 
July 17, from 2pm EST
 

Finfinne News Network has been established to be a voice for the voiceless Oromo people. The press is called the fourth branch of the government. The majority in Ethiopia, the Oromo people, have been denied all means of mass communication. The media outlets that have tried to reach the Oromo people have been silenced and their offices shut down by the dictatorial regime in Ethiopia. In the last few months, we started broadcasting to Oromia via satellites and the ruling party has either forced the satellite providers to drop our channel or has jammed their transponders. However, we are not giving up. We are doubling our effort to defeat the regime and make our people's voice be heard. Freedom of speech is a universally granted right and we do not beg this right from anyone.

The Oromo people and their struggle for freedom have been denied a voice. Finfinne News Network is our solution to the ongoing problem of a lack of mass communication. Finfinne News Network has been established as a nonprofit corporation and has brought about ten independent nascent Oromo media organizations based overseas (outside Oromia) under one umbrella. Finfinne News Network will provide these nascent organizations with satellite services so that their transmissions reach Oromia. We are writing to ask you to be a part of the solution. Please support Finfinne News Network and be part of the solution. We appreciate your generous donations and consideration of those who have been silenced and so desperately need to be heard.

Thank you!

Finfinne News Network

 

A voice for the voiceless Oromo people!
++++++++++++++++++++++++++++++

Akkam Jirtu Lammilee Oromoo?

Baroota hedduuf Oromoon sagaleen isaa ukkaamfamee akka waan farra nageenyaa ta’eef fi uummata boodatti hafaa ta’eetti halagaan eenyummaan isaa haqaaqamee ibsamaa as gahe. Oromoon sabadanneessa ta’ee utuu jiru akka saba bicuutti lakkaa’amuun, waa’een isaa akka hin kaafamne godhamaa as gahe. Kun kan tahuuf sabaa-himaa mataa isaa qabaatee waa’ee isaa ofiin himachuu waan hin dandeenyeef. Sabaa-himaan damee mootummaa isa 4ffaa jedhamee waamama. Kun jechuun sabaa-himaan akkuma damee Hojii Raawwachiiftuu, Caffee, fi Mana Murtii, dhiibbaa inni bulchiinsa hawaasaa irratti godhu olaanaa ta’uu ibsuuf. Sabaa-himaan ormaa waanta hin jirre uumee Oromoo hawwaasa badii fakkeessee nurratti olala. Wa’ee keenya ofiin himachuuf, akkasumas hawwaasa keenya dammaqsinee qabsoon isaa amma bakka ga’utti utuu hin diillalla’in akka itti fufu taasisuuf sabaa-himaa jabaa tahe qabaachuun murteessaa dha.

Hooggantootni siyaasaa Oromoo, Oromiyaaf waan qabsaa’aniif yakkamaanii mana hidhaa keessatti dararaman yeroo baayyee sagalee/dhageettii sabaa-himaa dhowwatamaniiru. Qabsoo Oromoon hiree ofii ofiin murteeffachuuf godhus akkasuma sagalee dhawwatamee jira.

Rakkoo sabaa-himaa akka hawwaasaatti qabnu kana furuuf jecha Finfinne News Network iin sabaa-himaalee Oromoo hedduu agoobara tokko jalatti fiduun satalayitii kireeffachuun akka tamsaasni isaanii Oromiyaa gahu hojjechuuf ijaarame.

Haga ammaatti satalayitii irratti tamsaasuu jalqabnee mootummaan abbaa irree Itiyoophiyaa akka dhaabbileen satalayitii nuuf kireessan irraa nu buusan gochaa jira. Kanas ykn dhaabbilee sana akka nu buusan gaafachuun ykn ammoo Jam gochuudhaan.

Kanaaf nutis isa kana duraa caalaatti mudhii keenya hidhannee sabaa-himaa keenya waliin haa tumsnu. Dinagdee qabaachuun tajaajila kennuuf abdachiifne kana kennuuf nu gargaara. Yoo dinagdee qabaanne karaan nuti ittiin tajaajila laachuu dandeenyu ni salphata ni baayyatas. Finfinnee News Networkiin sabaa himaa keessan! Argaa fi dhageettii keessan! Finfinne News Network bira dhaabbachuun qabsoo fi qabaaa’ota Oromoof argaa fi dhageettii haa taanu. Deggersa keessan utuu hin tuffatin gumaacha nuuf godha. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii Qabsoo Oromoti.

Galataa wajjin.

Finfinne News Network

Argaa fi Dhageettii Qabsoo fi Qabsaa'ota Oromoo!

Date: July 17, starting from 2pm 
Event: FNN Fundraising event


Meeting ID: 923 2473 9033
Passcode: 710355

Methods: During meeting
Cashapp: $FinfinneNewsNetwork
 
 
Finfinne News Network

Similar posts:

There are no similar posts yet.