;

Guddinaa fi jabina Waraana Bilisummaa Oromoo

Published June 6, 2024, 4:53 a.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

GUDDINA FI JABINA WARAANA BILISUMMAA OROMOO (WBO)

- Cibraarraa gara Birgeediitti, Bobbaa J/ Laggasaa Wagiirraa gara Bobbaa Irbuu Shinnigaatti -

Erga akka qaama fi damee waraanaa Adda Bilisummaa Oromootti uumamee kaasee, Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBOn) jiraachaatuma ture. Haa ta’u malee, WBOn bara 2018 booda bifa adda ta’een as bahee, seenaa saba Oromoo keessatti yeroo duraatiif sadarkaa olaanaatti guddate. Bifa adda ta’ee fi yeroo duraatiif sadarkaa olaanaatti yoon jedhu maal jechuu kiyya?

Gara sochii isaatiin yoo laalame, WBOn duris Oromiyaa keessa socha’aa ture. Sochii isaa kan bara 2018 boodaa yoo laalle garuu wanti adda godhan waa gurguddoo lama dha. Inni tokko …Dabalii Ilaali


Diraamaa Bilxiginnaa (PP) fi Dararama Uummata Oromoo

Published May 4, 2024, 3:51 a.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

Akkuma irra deddeebi’amee jedhame, jedhamuu qofaas mitii lafarratti mul’achaa jiru, uummatni Oromoo seenaa saba kanaa keessattis ta’ee kan impaayara Itoophiyaa keessatti akka bara Bilxiginnaa kana salphatee fi miidhamees hin beeku. Sababni inni guddaan kanaan nu gahe dogoggora tooftaa fi tarsiimoo bara 2018 godhame fi OPDO aangootti fiduu dha. Sana booda immoo mootummaa Bilxiginnaa kan hogganaa jiru ijoollee Oromoo ti; sana biraayyuu dabree ilmaan Abbaa Gadaa ti; mootummaan kunis kan Oromoo ti; bilisoomnee jirra; misoomatti gallee jirra fi kkf ololuu fi kanaanis uummata keenya burjaajessuu dha. Amananiis ta’ee osoo hin hubatin qabsaa’otni bilisummaa Oromoo tokko tokko ABO fi jaarmayoota Oromoo kan …Dabalii Ilaali


Ergaa Jaal Marroo Dirribaa | Guyyaa Goototaa Bara 2024

Published April 14, 2024, 5:56 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Sagantaa kana keessatti ergaa Jaal Marroo Dirribaa Guyyaa Gootota Oromoo bara 2024 ilaalchisuun dabarse isiniin geenya.

Turtiin keessan nu waliin haa tahu.

#JaalMarroo #GuyyaaGoototaOromoo #Oromoo #Hero #Oromia #OLA #OLFOLA #JaalBatteeUrgeessaaDabalii Ilaali


Ergaa Jaal Marroo Dirribaa | Guyyaa Gootota Oromoo

Published April 14, 2024, 5:38 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Sagantaa kana keessatti ergaa Jaal Marroo Dirribaa Guyyaa Gootota Oromoo bara 2024 ilaalchisuun dabarse isiniin geenya.

Turtiin keessan nu waliin haa tahu.

#JaalMarroo #GuyyaaGoototaOromoo #Oromoo #Hero #Oromia #OLA #OLFOLA #JaalBatteeUrgeessaaDabalii Ilaali


Ekeraa Minilik haasofsiisuu calqabanii?

Published Feb. 13, 2024, 8:32 p.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

Ebla bara 2018 yeroo Koloneel Abiyyi Ahmad akka Muummicha Ministeerotaa (MM) Impaayara Itoophiyaatti muudamu haasa’a godhe keessatti yommuu Minilik faarsu, waan yaadu fi dubbate sana hojiitti ni hiika ykn hojiidhaan ni agarsiisa jedhee namni yaade waan jiru natti hin fakkaatu. Haasa’a namtichaatti mirqaanuu fi harka rukutuufii malee wanti inni jedhe sun lafarratti ni mul’ata ykn hin mul’atu yookaanis immoo kaayyoo innii qabus ni milkaa’a ykn hin milkaawu jedhee namni yaade waan jiru natti hin fakkaatu jechuu kooti. Inni garuu waan dubbate sana hundaa sadarkaa sadarkaadhaan, yeroodhaa gara yerootti hojiirra oolchaa jira. Dura fakkoo Minilik fi Hayila Sillaasee masaraa Minilik keessa …Dabalii Ilaali


Gaachana Sirnaa PP

Published Feb. 7, 2024, 6:02 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Godina Lixa Harargee Sabaa Habroo:

Torbee kana bilxiginnaan leenjii gaachana sirnaa miseensa haaraya jette bifa haarayaan hawaasa dirqisiisuu jal qabdee jiraachu maddeen FNN himan.

 

Haaluma Kanaan aanaa Habroo keessatti milishaa haaraya akka gandaatti nama 20 kennadhaa, leenjii gaachana sirnaa hawaasni hunduu leenjihaa jechuun hawaasa yaaddessaa jiraachuun beekame. Majliisa sheekkan barnoota amantii muslimaa itti barsiisan keessattillee leenjii dargaggoo fudhattu jechuun darasoota/barattoota barnoota amantaa muslimaa baratanii fi sheekkan cinqaa jiraachuun beekame. Haaluma kanaan walqabatee galgala kana gaafa Gurraandhala 6, 2024 naannoo sa'aatii 2 Ganda Haxuree salaataa jedhamu keessatti dura rasaasa tokko dhukkaasuun erga hawaasa naasisaniin booda daqiiqaa muraasa turuun naannoo sa'aatii 3 …Dabalii Ilaali


Sabaa-Himaalee Hawwaasaa fi Nageenya Daa'immanii

Published Feb. 7, 2024, 5:11 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Gaafa Amajjii 31, 2024 balaa Sabaa-Himaaleen Hawwaasaa hawaasaa irratti qabu ilaalchisuun Seenetiin Ameerikaa qeeqa guddaa gaggeesitoota Sabaa-Himaalee Hawwaasaa irratti  gaggeessee jira. Gidduu kanatti ture hoji gaggeessaan olaanaa Meta Mark Zuckerberg dhaabbatee, garagalee maatii daa'imman miidhamtootaa − tokko tokko suuraa qabatanii − waltajjiiwwan isaa, Facebook fi Instagram, ijoollee isaanii miidhan jedhanii himatan fuulduratti ba’e.

“Wanta hundi keessan keessa darbitan hundaaf dhiifama,” jedhe Zuckerberg. “Eenyullee wantoota maatiin keessan keessa darbanii fi rakkatan keessa darbuu hin qabu, kanaafis horii baay’ee invast goona, namni kamiyyuu wantoota fi rakkina maatiin keessan keessa darban keessa akka hin darbine mirkaneessuuf tattaaffii industirii adda duree ta’e hojjechuu itti …Dabalii Ilaali


Araara: Eenyu wajjin? Akkamitti?

Published Jan. 26, 2024, 10:43 p.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

 

Dhugaa ta’uu ykn olola fi burjaajii ta’uu beekuu baadhus, mariin araaraa marsaa sadaffaa ABO/WBO fi mootummaa PP jidduutti godhamuuf jira waan jedhu dhagaheen ture. Rakkoon tokko karaa nagaatiin mariidhaan hiikkamuu ykn furmaata argachuu kan danda’u yoo ta’e kun waan gaarii dha. Akka waliigalaatti wan jajjabeeffamuu qabu dhas. Haa ta’u malee, asirratti gaafiilee gurguddoo lama: PP wajjin mariin araaraa ni milkaayaa? fi Gaafiin uummata/saba Oromoo kan araaraan deebii argatuu dhaa? kan jedhan laaluun barbaachisaa waan ta’eef, asirratti yaadan qabu ibsuuf barreeffama gabaabaa kana dhiheessa.

PP wajjin mariin araaraa ni milkaayaa?

Duraan dursee wanti hubatamuu qabu, lolli har’a ABO/WBO fi mootummaa PP …Dabalii Ilaali


ABO-WBO n iddoo hedduutti injifannoo gonfataa jira

Published Dec. 25, 2023, 7:47 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Injifannoolee ABO-WBO torban kanaa:

➭WBOn Birgeedii Caffee Tumaa godina Baha Shaggar magaalota 8 keessatti diina harcaase.

 

Halkan tokkotti WBOn konyaa Baha Shaggar Birgeediin Caffee Tumaa halkan edaa Muddee 24,2023 magaaloota saddee keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira.

 

Haaluma kanaan Baha Shaggar magaalaa Duukam seenuun tarkaanfii iddoo lamatti mooraa diinaa irratti fudhateen diina irraa bakka lamaaniittiyyuu loltoota 47 du'aan yoo adabuu 86 madoo jajjabduun naaffisee jira.

 

Gama meeshaa fi qabeenyaan konkolaataa diina 2 fi qodaa diinaa daaressee jira! Hidhannoo fi qawwee AKM Turkii danuu dugda diinarraa hikeera!

 

 Godinuma kana magaalaa Mojoo seenuun haleellaa jajjabduu buufataalee diinaa irratti fudhateen magaalattii guutuu …Dabalii Ilaali


Jilli Waraanaa Embasii UK Itiyoophiyaa jiruu Giddugala Leenjii Waraanaa Bilaattee Daawate

Published Dec. 14, 2023, 10:45 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Jilli Waraanaa Embasii UK Itiyoophiyaa jiru Giddugala Leenjii Qilleensaa fi Komaandoo Bilattee daawwate, leenjii, bu'uuraalee misoomaa fi hojiiwwan kanaan walqabatan ilaale.

Ityoophiyaatti jilli waraanaa Yunaayitid Kingidam Koloneel Maark Baavaan fi namoonni biroo Giddugala Leenjii Qilleensaa Komaandoo Bilaate daawwachuun leenjii, bu’uuraalee misoomaa fi sochiiwwan kanaan walqabatan giddugalichaa ilaaluu Raayyaan Ittisa Biyyaa Ityoophiyaa beeksiseera.

ENDF Koloneel Maark wabeeffachuun akka jedhetti adeemsi leenjii komaandoo, qilleensarra, humna addaa fi farra shororkeessummaa Giddugalicha keessatti itti fufee jiru ergama walxaxaa raawwachuu danda’a. Itti dabaluunis, bakkeewwan leenjii fi bu’uuraaleen misoomaa ammayyaa akkasii jiraachuun leenjifamtootaaf dandeettii waraanaa bu’a qabeessaa fi gahumsa qabu akka argatan gargaaraa jedhan.

Jilli sun …Dabalii Ilaali


Antibaayootikiin tokkollee waan hojjechuu dideef, dubartiin kun lubbuu abbaa warraa ishee baraaruuf gara diina uumamaa baakteeriyaatti garagalte

Published Dec. 7, 2023, 1:16 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Fulbaana 2016, ogeettiin dhibee daddarbaa Steffanie Strathdee harka abbaa warraa ishee du’aa jiru qabattee, lola dadhabsiisaa infekshinii superbug lubbuu namaa galaafatu waliin yeroo mo’amu ilaalaa turte.

Olka'iinsaa fi gadi bu'iinsa ji'ootaa booda, hakiimonni abbaan warraashee Toom Paatarsan baakteeriyaadhaan baay'ee akka rakkate reefuu itti himanii turan.

“Ani, ‘Shaabbaa koo, yeroon nu jalaa dhumaa jiran jedheen. Jiraachuu yoo barbaadde beekuun qaba. Na dhaga’uu dandeessullee hin beeku, garuu yoo na dhaga’uu dandeessee fi jiraachuu barbaadde maaloo harka koo jabeessi qabin’ jedheen.

“Akka tasaa, dhuguma harkakoo jabeessee qabe. Ani immoo, ‘Oo, guddaa dha!’ jedheen yaade, achiis, ‘Oo, crap! Maalan godha?’” jedheen yaade jette haati …Dabalii Ilaali


MOOTUMMAA DHALOOTA NYAATU

Published Nov. 26, 2023, 9:38 p.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

Impaayarri Itoophiyaa dhiigaan waan ijaaramtee fi dhiigaan waan as geesseef, biyya tana keessatti dhiigni ilmaan namaa dhangala’uun hin dhaabbatu. Mootummootni abbaa irree dhufaa dabranis dhiiga ilmaan namootaa dhangalaasaa fi lafee isaanii caccabsaa as gahan. Sirna impaayaraa kana keessatti, namoota hidhuun, dararuun, ajjeesuun fi kkf aadaadhuma biyya sanaa ta’ee jira. Lubbuun ilma namaa kan mararfannoo hin qabne biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti qofaa dha yoo jedhame dhara hin ta’u. Lubbuun ilma namaa lubbuu tiisisaa (tiitisaa) ta’ee jira. Mirga ilma namaa kabajuu wanti jedhamu sirumaa dhabamaa dhufee jira. Duuti biyya tana keesatti qoosaa ta’ee jira. Biyya faranjii keessatti bineensi tokko yoo ajjeefamu, …Dabalii Ilaali


DHALOOTA JIILE

Published Nov. 24, 2023, 8:31 p.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

Mariin mootummaa Bilxiginnaa (PP) fi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) jidduutti Taanzaaniyaatti turban lamaa ol godhamaa ture fi nagaa fidinaa laata jedhamee abdiidhaan eegamaa ture waliigaltee malee xumuramuun isaa baay’ee nama gaddisiisa. Maaliif yoo jedhame, uummatani Oromoo kan waggoota shanan jahan dabran keessatti yoomiyyuu caalaa hidhaadhaan, ajjjeechaan akkasumas dararama adda addaa fi waraanaan miidhamaa ture fi jiru naagaa waan dheeboteef, mariin kun yoo milkaaye yeroodhumaafillee yoo ta’e uummatni keenya afuura galfachuu ni danda’a ta’a jedhamee waan eegamaa tureefi. Isa kanatu nama gaddisiisa malee, mootummaa PP irraa nagaan ni eegama; yookaanis karaa nagaatiin gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu ni danda’a jedhamee yaadamee …Dabalii Ilaali


MOOTUMMAAN UUMMATA OROMOO AJJEESISAA JIRU, AKKAMITTI MOOTUMMAA OROMOO TA’A?

Published Oct. 31, 2023, 6:55 p.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

Gaafatamni mootummaa tokkoo maali?

Gaafatamni mootummaan biyya tokkoo qabu keessaa inni ijoon nagaa fi nageenya uummata biyya sanaa eeguu fi eegsisuu dha. Karaa siyaasaa fi diimookraasiitiin yoo ilaalame immoo, mootummaan uummataa yoo uummata biyya sanaatiin karaa diimookraasii fi haqaatiin uummataan filatame dha. Egaa, mootummaan gabaabinaan akkanatti yoo ibsamu, mootummaan PP akkuma waliigalaattuu mootummaa uummataa ti jechuun ni danda’amaa? Mootummaan kun karaa diimookrassii fi haqa ta’een kan filatamee dhaa? Nagaa fi nageenya uummatchiaa eggaa fi eegsisaa jiraa? Deebii gaafiilee kanaa dubbistootaaf dhiisee, mee gara mata duree barreeffama kanaatti deebi’ee, waanan hubadhe tokko tokko ibsuun yaala.

Mootummaan PP ykn Badhaadhinaa ofiin jedhu …Dabalii Ilaali


Cuunfaa fi Ejjennoo Yaahii 12ffaa Gurmuu Hayyoota Oromoo

Published Oct. 16, 2023, 12:07 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Sabni Oromoo, sirna kolonii Habashaa jalatti baroota 150 oliif hacuucamaa ture, yeroo ammaa ammoo caalaatti akka sabaatti diineffatamee, haala qindaaween duullii daguuggaa sanyii qara hedduudhaan irratti geggeeffamaa jira. Eenyummaa uummata gabroomfatamee dhabamsiisuun imaammata impaayera koloneeffattuu akkuma tahetti, mootummaan Itoophiyaa hardhaa, karaa tokkoon uummata Oromootti Humna Waraanaa qabu maraa duulchisuudhaan daguuggaa sanyii raawwataa jira. Karaa biraatiin immoo, tooftaa fi tarsiimoo adda addaatti fayyadamuudhaan uummata keenya naannoodhaan, gandaan, amantiidhaan akkasumas ilaalcha siyaasaa tokkummaan ka’ee Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) xumuratti  hin geessine burjaajessaa jira. 

Gurmuun Hayyoota Oromo (GHO), rakkoolee saba isaa (kan siyaasaa, diinagdee, fayyaa, hawwaasumma fi kkf) qorachuu fi too’achuudhaan adda-durummaan fala …Dabalii Ilaali


AMALOOTA QABSOO BILISUMMAA OROMOO MIIDHAN

Published Oct. 7, 2023, 2:58 p.m. by Birhaanuu in Afaan Oromo

 ANATU CAALAA BEEKAA, OFTUULUMMAA, JIBBINSA, HINAAFFAA FI XIIQII

Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBO)n diinota keessoo fi alaa akka qabu irra deddeebi’amee dubbatamaa ture jiras. Diinotni alaa kallattiidhanis ta’ee al-kallattiidhaan meeshaalee adda addaatti fayyadamuudhaan QBOrratti duula gaggeessu. Meeshaalee waraanaatiin qabsaa’ota fi uummata Oromoo lafarraa fixu. Karaa miidiyaatiin duula maqa xureessii uummata/saba Oromoorratti gaggeessu. Karaa diplomaasiitiin mootummoota fi hawaasota Addunyaa kijibanii; dhara dhugaa fakkeessanii; ajjeesanii ajjeefamaa of fakkeessanii; miidhanii miidhamaa of fakkeessanii dhiheessuudhaan QBOn akka deeggarsa hin arganne tattaaffii godhu.

Karaa biraatiin immoo, tooftaa fi tarsiimoo Oromoo qoqqooduu baafachuudhaan tokkummaan Oromoo akka hin cimne uummata kana naannoodhaan, gandaan, lagaan, amantiidhaan, ilaalcha siyaasatiin …Dabalii Ilaali


Ajjeechaa Suukanneessaa Mootummaan Shimalis Abdiisaa fi Abiy Ahmad Raawwachaa Jiran

Published Sept. 8, 2023, 10:18 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Ajjeechaa Amaanu'eel Wandimu Oromoon hin yaadanne jira jechuun ulfaataa dha.

Amaanu'eel Wandimmuu waggaa 2 dura Caamsaa 11, 2021 mana maatii isaatii qabanii Abbaa Torbeeti jechuun guyyaa saafaa addabaabayii Dambi Doollootti humnooti Bilxiginnaa aangoorra jiran ajjeesan.

Ammas waggaa lama booda magaaluma Dambi Doollootti dargaggoo Daangaa jedhamu erga Abbaa Torbee jechuun ijoollee biroo waliin hidhanii booda ajjeesanii gatanii jiru. Ajjeechaa walfakkaataa Oromiyaa mara keessatti ittuma fufanii itti gaafatama tokko malee gaggeessaa jiru. Seerri waraqaa irra malee Itiyoophiyaa keessas Oromiyaa keessas hin jiru. Seerri isaanuma. Seerri isaan tajaajiluu malee isaan ittigaafatama seeraa jala hin jiran. Abbaa sodaatan ajjeesanii bakkeetti gataa jiru. Hedduu erga …


Dabalii Ilaali


Dararri Baha Oromiyaatti Hammaate Jedhu Uummanni

Published Aug. 25, 2023, 10:25 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Hagayaa 23, 2023, Hararghee, Oromiyaa

Yeroo ammaa kanatti godinaa Baha Oromiyaa nannoo Harar kessaatti rakkoon nageenyaa akkamalee hammaatee jira. Maqaa shanee waliin hidhata qabdan ja'uun uummaata nagayaa kessaattuu manguddoo fi abbootii ammantaa hidhuun itti fufee jira. Namoota yeroo ammaa kanaa sababa tokko malee hidhanii jiraan kessaa muraasni maqaan isaanii akka asii gadiiti:
1. Amiin Hassan Dachii,
2. Sheek Shamii Abdulayi Abrahim fi
3. Jamal Ahmad Musaa, FKK dha.


Namoonni kunneen mana hidhaa magaalaa Harar Mabrah ja'amu kessaatti gafa guyyaa Hagayya 18, 2023tti qabuun haga ammaa mana murtiiti osoo hin dhiheessin hiraarsaa jirachuun dhagahamee jira.


Ittii dabaluun namoota akka malee dorsiisaa …Dabalii Ilaali


ODUU FNN | HAGAYYA 2, 2023

Published Aug. 3, 2023, 4:08 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Oduu Hagayya 2, 23

Oduu harra FNN gaheen humnooti mootummaa Itiyoophiyaa fi humnoota Ertiraa irraa ijaaraman kaampii waraanaa G/W/L Gimbii jiruu fi beta mangist jedhamuun beekamutti lammiilee iddoo biroo irraa fiduun ajjeesanii gataa jiraachuun dhagahame. Qabiyyeen waraana kanaa gaafa ilaalamu Oromoo %20 akka hin caalleef fi irra guddaan isaanii afaan Tigiree kan haasa'an yeroo tahu Eritiraa akka dhufan keessa beektooti dubbachaa jiraachuu keessa beektooti FNN f gabaasan.

Baratooti Yunvarsiitii AMBO damee Maammoo Mazamir kan qormaata kutaa 12 fudhachuuf argaman nyaata faalameen summeeffamuu uummati dubbataniiru. Baratooti kun mana yaalaa guuramaa jiraachuun dhagahameera. Ballinni oduu kanaa akkuma nu gaheen gabaafna.  …Dabalii Ilaali


ODUU FNN | ADOOLESSA 29, 2023 | AJJEECHAA SORA ABDETA

Published July 30, 2023, 4:49 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Sirni Awwaalcha Artiist Soraa Abdataa, Bakka Dhaloota Isaa Magaalaa Jaarsoo,Bataskaana Gabri'eelitti har’a Gaggeeffamee oole 

Sirni awwaalcha Artiist Soraa Abdataa, bakka dhaloota isaa Godina Wallaga Lixaa Magaalaa Jaarsoo Bataskaan Gabri'eelitti, bakka Maatiin, firoottan isaafi jaalattoonni isaa argamanitti har’a gaggeeffameera .

Dargaggeessi Afaan Oromootiin qoosaa yookiin koomedii hojjechuun beekamu Soraa Abdataa kaleessaa magaalaa Finfinnee naannawa Jamoo jedhamuun beekamutti hoteela keessatti 'du'ee argamuu' hordofee miidiyaa hawaasaa gubbaatti namootni hedduun rifachuun gadda ibsachaa jiru.

Waggaa lama dura walbaranii haga ammaa hojiiwwan koomedii shan waliin hojjechuu kan himu hiriyaansaa Amaanu'eel Waaqturaa kan jedhamu Sooraan waggoota sadii dura magaalaa Naqamteerraa gara Finfinnee akka dhufe fi naannoo …Dabalii Ilaali


Oduu tarkaanfii waranaa WBO

Published May 19, 2023, 6:25 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Gootichii waraannii bilisummaa Oromoo zoonii lixa keessa socho'uu mooraa diinaa buqqisuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa aanoota afur dhuunfaachu fi bakkeewwan garagaarati tarkaanfii fudhaacha jiraachu beeksise .

Irree fi abdiin ummaata Oromoo waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana faashistii Abiyii Ahmed irraatti fudhaatu itti fufuun ,waraannii bilisummaa Oromoo zoonii lixa keessa socho'uu Caamsaa 17 fi 18 ,2023 godina Horroo Wallagga keessatti tarkaanfii mooraa diinaa irraattii fudhaaten meeshaale waraana morteera dabalatee hedduu hiikuun waraana murniicha hedduu ajjeessuu ,madoon adabuu fi fayyaatti boojii'uun hanga gabaasni kun qindaa'eetti aanoota afur dhuunfachuu beksiise jira
aanootiin arfan to'aanno waraana Bilisummaa Oromoo jela jiran,aanaa Abaaboo Guduruu magaala …Dabalii Ilaali


ODUU FNN | CAAMSAA 8, 2023

Published May 9, 2023, 4:37 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Waraanni raayyaa ittisa impaayerattii  sadii sirna bilxiginnaa ganuun godina Lixa Wallaggaa keessatti gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan.

Sirni cubbamaa fi balfamaan guyyaadhaa gara guyyaatti fooniif lafee ilmaan Oromoo bineensa sooraa oolu bilxiginnaan, humnaa fi goyyoomsaan ijoollee Oromoo dirree waraanaatti guuree meeshaa itti hidhee saba  isaanii akka lafa irraa dhabamsiisaniif bobbaasus, warreen dhugaan sabaa  isaaniif gale  mooraa waraana PP bakkoota  garaa garaa keessaa hidhannoo guutuu waliin miliquun qabsoo saba isaanii ABO-WBOn geggeeffamaa jirutti harka kennachuu itti fufanii jiraachuu Midiyaan Arrata Biyyoolessa Oromiyaa gabaaseera.

Haala kanaanis dheengadda Caamsaa 5,2023 waraanni raayyaa ittisa impaayerattii 3 Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu mooraa Qeelaa …Dabalii Ilaali


Hararghee Oromiyaa: Hidhaa fi Diigamuu Manneen Uummataa

Published Feb. 19, 2023, 4:19 p.m. by FNN in Afaan Oromo

ODUU FNN

Gaafa Gurraandhala 15, 2023 itti G/H/B/A/Goroo Gutuu Aradaa Yakkaa Amaan Ganda Waree kessatii Abbaan aradaa #Abduraman Adam Amad Robaa jedhamuu qeerroo waranaa ittii ajajudhaan tumsisaa mana hidhaa Karamileetii gursisaa jiraachuun dhagahameera.

Qeerroolee mana hidhatii darbataman keessaa.

  1. Ammee Sanii 
  2. Abrahiim Sanii 
  3. Shamee Bakar fi
  4. Adam Mahamad kan jedhaman keessatti argamu.

Hangaa ammatti maatii ijollee baqatanii hundaan hangaa ijolleen tessan dhuftu hin bataan jechudhaan bulchiinsi araddaa matii ijollee mana hidhatti guraa jirachuu maddeen kenyaa naannoorraa gabaasaniiru.

 

Godina Harargee magaalaa Dirre Dawwaa ganda 03 kessatti rakkoon ilmaan Oromoo irra waggaa 5nan darban kessatti gahaa jiruu kan himamee dhumuu mitii …Dabalii Ilaali


ODUU FNN: Waamicha Araaraa ABO-WBO fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa Gidduu

Published Feb. 18, 2023, 1:33 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa WBO waliin mariyachuuf waamicha dhiyeessan.

Caffeen Oromiyaa Yaa'ii PP idilee 4ffaa, Waggaa 2ffaa Bara Hojii Caffee 6ffaa isaa har’a gaggeessuu eegale.

Yaa’ii sanarratti gabaasni raawwii hojii baatii 6ffaa darbe kan baranaa ilaalchisee gabaasni miseensota caffichaa fi PPf dhiyaateera.

Gabaasa raawwii kan baatii 6ffaa ilaalchise keessaa muraasni dhimma Qonnaa, Barnootaa, fi Nageenyaa yoo tahu, Pirizedaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo shimalliis Abdiisaa gabaasa raawwii sana miseensota Caffeef dubbisaaniiru.

Keessummaa karoora raawwii Dhimma Nageenyaan walqabatee Pireezidaantiin Motummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhanittii Qaamni hidhatee socho'uu gareen Shanee jechuun waamanii, gara araaraatti akka dhufu waamichi nageenyaa taasifamuu eeraniiru.  …Dabalii Ilaali


𝐌𝐢𝐫𝐠𝐨𝐨𝐧𝐧𝐢 𝐁𝐮’𝐮𝐮𝐫𝐚𝐚 𝐁𝐚𝐤𝐤𝐚𝐚 𝐟𝐢 𝐘𝐞𝐫𝐨𝐨 𝐊𝐚𝐦𝐢𝐭𝐭𝐮𝐮 𝐊𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐦𝐮𝐮 𝐐𝐚𝐛𝐮.

Published Feb. 13, 2023, 7:28 a.m. by FNN in Afaan Oromo

 

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo – Gurraandhala 11,2023

Heerri Adda Bilisummaa Oromoo mirga amantaa lammiilee ni kabaja. Addi Bilisummaa Oromoo dhimma amantii keessa seenuu irraa of qusachuun barbaachisaa dha jedhee amana. Addi Bilisummaa Oromoo Sinodoosiin Oromiyaa, Saboota fi Sab-lammootaa seeraa fi mirgoota Waldaa Ortoodooksii Itoophiyaa, heera mootummaa Federaala Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi mirgoota akka lammii Oromiyaatti qaban fayyadamuudhaaf mirga guutuu qabu jedhee amana. 

Amantoonni amantaa hundaa bilisummaa namoota biroo osoo hin sarbin amantii isaanii hordofuu fi gaggeeffachuuf mirga akka qaban ni amanna. Haaluma kanaan lammiileen Oromiyaa seeraa fi naamusa amantaa isaanii fi Safuu Oromoo kabajuun Sinodoosii mataa isaanii tumsuu, deggeruu, …Dabalii Ilaali


ODUU FNN Guyyaa Harraa

Published Feb. 10, 2023, 5:21 p.m. by FNN in Afaan Oromo

 

Jila Phaaphaasotaa, Abuuna Saawuroosiin durfaman gara kutaa lallaba Shawa Kibba Lixaatti imalaniif simannaan taasifame.

Sabbataa hanga Walisootti uummata kuma dhibbootaan lakkaa'amutu bahee akka simate barameera.

Guyyaa gaafa guraandhala 9 bara 2023 akkuma sinoodoosii haaraan karoorfatetti, Abuna Saawiiroos jila isaanii waliin gara kutaa lallaba isaaniitti imaluun uummata eebbisuuf karaa qabataniin magaalaa keessa qaxxaamuran hunda simannaan ho’aa taasifamuufiis barameera 

Hordoftoonni amantaa Ortodoksii tawaahidoo sinoodosii haaraa kanaaf deggersa qabanis, daandiitti ba'uun faaruufi galatootiin isaan simachuu kan eegalan, funyaan Finfinnee jalatti kan argamtu magaalaa Sabbataa Alamganaa Daalaattiitti.

Jiraattonni sabbataafi naannoshee hedduminaan simachuun bataskaanatti gorsiisanii eebba irraa fudhatan.

Abbaan Fardaa fardaan, kaan lafoon, faarfattoonni …Dabalii Ilaali


Mootummaan hooggantoota ABO seera malee mana hidhaatti dararaa jira

Published Feb. 3, 2023, 6 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Dhimma  hoggantootaafi qondaaltota ABO mana hidhaa jiranii qaama gaafannu wallaallee jedhan Abukkaattoon Seeraa Obbo Tuulii Bayisaa .

Hoggantootaafi Qondaalota ABO olaanoon mana hidhaa jiran erga mana murtiitti dhiyaatanii waggaa caaleera jedhan abukaatoon qondaaltoota kanneenii Obbo Tuulii Baayisaa.

Qondaalonni ABO kanneen akka Obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa’el Booran, Kennasaa Ayyaanaa fi Lammii Beenyaa fa'a mana murtiitti kan dhiyaatan ALI bara 2013 ji’a gannaa keessa ture 

Isaan qofa osoo hin taanes, qondaalonni ABO godinaaleerra jiran mirgi wabii isaanii mana murtiitti eegamuufilleen poolisiin gadhiisuu waan dideef ammayyuu hidhaa jiru jechuun dubbatu.

''Himanni irratti hin banamne, kaaniif ammoo mirgi wabii eegameeraaf. Garuu namoonni kunneen osoo …Dabalii Ilaali


Hooggantootni Orthodoksii Itiyoophiyaa mootummaan isaan deggeruu diduu isaa mormuun hookkara kaasuuf yaalaa jiru

Published Feb. 2, 2023, 5:49 a.m. by FNN in Afaan Oromo

 

Erga hooggantootni Amantaa Orthodoksii Oromiyaa hooggansa haaraa gaafa Amajjii 22, 2023 uumanii kaasee Orthodoksiin Itiyoophiyaa hookkara cimaa keessa seenee jira. Abbootiin Amantaa Orthodoksii Oromiyaa baroota dheeraatiif qabsoo keessoo gochaa erga turaniin booda ji'a darbe labsii baasuun phaaphaasota 26 lammiilee Oromoo fi sabaa fi sablammii irraa muuduun hojiitti bobbaasaniiru. Warra muudama haaraa argatan keessaa namni 17 Oromiyaa irraa namni 9 immoo sabaa fi sablammii irraa tahuun beekamee jira. Sababni muudama haaraa fi labsii Sinodosii Amantaa Orthodoksii Oromiyaa kaasuun kan ibsan Phaaphaasii Olaanoo Waldaa Kibba Lixa Shawwaa Abune Sawiroosii (PhD), Phaaphaasii Olaanoo Eustathius fi Zena Markos ta'uun beekameera. Labsii kanas jabeessanii …Dabalii Ilaali


Bilxiginnaan diigamaa jira

Published Nov. 25, 2022, 4:34 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Hattuun yeroo hattu utuu hin ta'in yeroo hirmaannaa wal lolti.

Bilxiginnaan Gidduutt jeequmsi guddaan ka’ejira.

Lolli Bilxiginnaa gidduutti ka'ee jiru kunis:-

 

1ffaa. Lola garee ijaarsa pirojektii Impaayera Itoophiyaa fi garee hannaa fi Saamichaa gidduu jiru.

1. Gareen hannaafi saamichaa Kaabinoota mootummaa maqaa Shaneetiin nama haluu/haaloo bahuu, Shanee dahoo godhachuun qaamni nageenyaas kontiroobaandii waarra daldaluu Shimallis Abdiisaa, Fiqaaduu Tasammaa, Awwal Abdii, Araarsaa Mardaasaa, Girmaa Galaan, Dachaasaa Bitimaa, Dammallash G.Mikaa'el, Yohaannis Mitikkuu fa'a fi Garee ijaarsa pirojektii Impaayera Itoophiyaa fi Oronummaa waggaa kuma tokkoof cabsuun sirna nafxanyaa leellisu Koloneel Abiyyi Ahimed, Taayyee Danda'aa, Hangaasaa Ibiraahim fa'a giddutti lola ka'een Saadasa 06/2015 …Dabalii Ilaali


Sabboontota fi diina Oromoo

Published Nov. 17, 2022, 9:02 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Sababa Maaliif Cabne

Yeroo diinni Oromiyaa qabachuuf weerara baanee fi erga Oromiyaan harqoota diinaa jalatti kufteetii kaasee Oromoon bilisummaa isaaf qabsoo adda kutee hin beeku. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti Oromoon baayyee tahee diina haga isaa hin geenyeen injifatamuun sababaalee mataa isaa qaba. Mootummaan giddugaleessaa Oromoo tokko dhibuu fi naannoleen bakkaa bakkatti Abbootii Gadaalee fi Moototaan naannootti buluu fi walquunnamtiin laafaa tahuun, akkasumas mootummaan giddu galeessaa dhibuun diinaaf ni aanja'e. Diinni tokko tokkoon nu cabsuun haala mijeesseef. Dhuma jaarraa 19 keessa (1889 fi isa booda) Walloon qofaa lolee cabe,  Leeqaan qofaatti cabe, Tuulamni qofaatti cabe, Arsii fi Baaleen qofaatti cabe, Jimmaan …Dabalii Ilaali


Erga ABUT waliigaltee mallatteessee TDF ni hiikkataa?

Published Nov. 4, 2022, 6:15 a.m. by FNN in Afaan Oromo

 

Araarri Adda Bilisa-baasaa Uummata Tigiraay (ABUT) fi  Bilxiginnaa (PP) gidduutti tahe utuu hin bulin cabee jira. Mootummaan ammallee xiyyara nama maleeyyiin rukuttaa magaalota kan akka Maycawu faa irratti gaggeesuutu dhagahame.

Obbo Geetachoo Reddaa faa waan gammadan hin fakkaatu araaricjarratti. Buquun isaa cabee ture. Waan mataa bowwoo qabu fakkaata ture yeroo qabxiilee walii galtee sana dubbisee harka rukutan. Obbo Geetachoon harka aluma tokko walitti sukkiume malee hin rukunne ture.

Kun kan mullisu dhiibbaa cimaan akka turee dha. 

Walumaa gala ABUT waanta injifatamuu fudhatan fakkaata qabiyyee waliigaltee irraati.

Waanti nama dhibu akkamiin hooggantoota ABO bara 2018 nagaan qabsoofna jedhanii Finfinnee …Dabalii Ilaali


ODUU FNN

Published Oct. 22, 2022, 4:43 a.m. by FNN in Afaan Oromo

ODUU
Guyaa har’aa Mootummaan Itoophiyaa lixa shaggar Ona Meettaa Walqixxeetti lola WBO waliin godheen miidhaa isa irra gaheen mufatee ummata nagaa irratti haleellaa qilleensaa raawwatuun dhagahame

Akka maddeen naannicha irraa gabaasaa jiranitti gootichi irree fi gaachena saba Oromoo WBO Zoonii Kaaba Lixa Shaggar ona meettaa walqixxee keessatti lola jabaa humnoota mootummaa waliin taasisuun I njifannoo boonsaa galmeessuu isaa maddeen gabaasuu irratti argamu.
Waraanni Faashistii Mootummaa Lola kana irrattin injifatame Aariidhaan Humna Qilleensaa Xiyyaara nama malee(Drone)tiin  Magaalaa Minaaree rukutuun lammilee hedduu irratti miidhaa akka qaqqabsiise gabaafamuu irratti argama.
Hordoftoota keenya dhimma kana irratti akka odeessi bal’aan nu gaheen kan isiniif dhiheessinu …Dabalii Ilaali


Mootummaan dirqiin qeerroo fi qarree gara waraanaatti ergaa jira | Oduu garagaraa

Published Oct. 8, 2022, 3:56 p.m. by FNN in Afaan Oromo

1

Gaazzixeessitoonni ONN lamaanii fi Kanneen isaan waliin himataman namoonni 17 kaleessa mana murtiitti dhihaatan.

Miseensotni Koree Mootummaa Ce’umsaa Biyyaalessaa Naannoo Oromiyaa labsitan jedhamuun  galmee Qaasim Abdullaahii jalatti himataman namootni 17  fi gaazzexeessitoota ONN  Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu  kaleessa Onkoloolessa 07,2022 Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Calcaliitti dhihaataniiru.

Mirgi wabii isaan gaafatan hanga ammaatti kan hojii irra hin ooliniif yoo ta’u, dhaddacha kaleessa ooleen ragaan biraa dhihaatuun hubatameera. Ragaan dhihaates akka barbaadanitti ta’uu waan dadhabeef Abbaan Alangaa addaan kuteera.

Manni Murtii beellama biraa Akka Lakkoobsa Itophiyaatti ji’a itti aanu gaafa 24,2015tti qabuu maddeen ifoomsaniiru.

2

Godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatii …Dabalii Ilaali


Godina Shawaa bahaa aanaa Boosat ganda Qaawwaa jedhamutti waraanni mootummaa guyyaaa kaleessaa jechuunis Onkoleessa 06, 2022 manneen maatii qonnaan bulaa 8 gubuun dhagahame

Published Oct. 8, 2022, 3:46 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Godina Shawaa bahaa aanaa Boosat ganda Qaawwaa jedhamutti waraanni mootummaa Onkoleessa 06, 2022 manneen maatii qonnaan bulaa 8 gubuun dhagahame. Ganda Qaawwaa iddoo addaa Haraa jedhamtutti sababa tokko malee mana qonnaan bulaarra naannayee ibidda itti qabsiisuun maatii warra kanaa mana malee hambise jedhu jiraattoonni naannichaa.  

Qabeenyi maatii Qonnaan bultoota kanneenii manneen keessa jiru tokkollee osoo hin hafin gubamuun, maatii kanneen harka qullaatti hambifamuu maddeen keenya naannicha irraa gabaasaniiru.

Gandoota aanaa Boosat baay’ee keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun manneen irratti gubaa, hidhaa, ajjeesaa jiraachuu irra deddeebiin gabafamaa tureera.

Sanyii Abboomaa tu barreesse.Dabalii Ilaali


Naannoo Gaambellaatti gareen Qindaa’e Hojjettoota KMNI sodachiisuu dhaabbatichi beeksise

Published Oct. 8, 2022, 3:21 p.m. by FNN in Afaan Oromo

 

Namoonni gareen qindaa’an Onkolooleessa 5, 2022 biiroo Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa (KMNI) damee Gaambeellaatti argamuun  hojjattoota dhaabbatichaatti dhaadachuun, qabeenya barbadeeessuun “dhaabbilee mirga namoomaa biroo magaalattii keessa jiranis gadhiisanii akka bahaniif akeekkachiisaniiru,” jedhe KMNI. Ibsa baaseen.

Gabaasa Fulbaana 28 baaseen sababa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraanni riphee loltoota naannicha keessa socho’an [waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) fi Adda Bilisummaa Gaambeellaa(ABG)] wajjiin godhameen lubbuun namootaa darbuusaa gabaasee ture. Erga haleellaan garee lamaan giddduutti godhame raawwatee booda Fulbaana 17 fi 18, 2022 “humnoonni nageenyaa  mootummaa lammiileee nagaarratti miidhaa geessuusaanii” KMNI gabaasee ture.

KMNI ibsa Onkoloolessa 6, 2022 baaseen akka jedhetti, badiin kuni kan …Dabalii Ilaali


Baankiin Biyyoolessa Itoophiyaa Namni dhuunfaan maallaqa birrii kuma 100 ol, dhaabbatni birrii kuma 200 ol baankiin ala kaawwachuun dhorkaa ta’uu ibse

Published Oct. 8, 2022, 3:01 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Itoophiyaa keessatti namni dhuunfaan maallaqa birrii kuma 100 ol, dhaabbatni ammoo birrii kuma 200 ol baankiin ala  kaawwachuun dhorkaa ta’uu Baankiin Biyyooleessaa Itoophiyaa beeksise. Akkasumas Warqee karaa seeraan alaa mana keessa keewwachuunis dhorkamuu dhabbatichi itti dabaluun ibseera. 

Bulchaan Baankii Biyyooleessaa Yinnaagar Dassee (PhD)dhimma to’annoo jijjiirraa maallaqa seeraan alaa fi tarkaanfii bulchiinsaa irratti fudhatamu, akkasumas qaala’iinsa gatii ilaalchisee ibsa kennan irratti kan kana ibsan.  Ibsa kana irratti Itoophiyaa keessatti riiformii diinagdee godhameen bu’aan argamaa jiraachu kan hime Yinnaagar, qaala’insa gatii fi sirna gabaa ammayyeessu irratti hanqinni jiraachuu ibse. Reformii diinagdee godhameen jijjiiramni jiraachu dhaabbatichi haa ibsu malee dhugaan jiru garuu ummanni biyyatti qaala’insa …Dabalii Ilaali


Mariin nageenya dhuma torbee kanaatti geggeeffamuuf ture dheereffamuu fi Uhuruu keniyataan Jaarsummaa keessaa bahuun gabaafame

Published Oct. 8, 2022, 2:48 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Mariin nageenyaa Mootummaa Itoophiyaa fi Humnoota Tigraay jidduutti Afrikaa Kibbaatti gaggeeffamuuf ture dheereffamuufi kanneen jaarsummaa taahan keessaa tokko Uhuruu Keeniyaataan keessaa bahuun isaanii gabaafame.

Mariin gaaddisa Gamtaa Afrikaa - AU jalatti dhuma-torbee kanatti ni gaggeeffama jedhame sababoota 'lojistikiin' akka hin raawwanne maddi oduu Rooyitars maddeen dippilomaatii eeruun gabaaseera.

Rooyitars maddeen sadii maqaan hin dhahamne wabeeffachuun akka jedhetti, mariin kun sababoota lojistikiin hin qixaayin jiruun akka hafe gabaase.

Dabaluunis guyyaan haaraa mariin kun taa'amus amma yoonaatti akka hin baramne gabaaseera.

Gama kaaniin ammoo Pireezidantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaataa marii nageenyaa karoorfamee ture kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye himuun isaanii gabaafameera.

Aab …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO

Published Aug. 25, 2022, 7:08 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Oduu tarkaanfii  WBO zoonii GG Hagayya 19, 2022
Irreef gaachanni Ummata Oromoo  WBOn zoonii GG tarkaanfii iddoo garagaraatti fudhateen injifannoo gonfatee jira.
Ona Kuyyuu ganda Uuyyee Cabareetti tarkaanfii humna diinaa irraatti fudhatameen 30 ol du'aan yoo adabu hedduu madeessun qawwee Akm 20 ol qabsoof galii godhee jira.
Ona Dagam ganda Yaayyaa Harootti tarkaanfii yeroo wal fakkaatatti fudhateen 15 battalatti yoo ajjeesu hedduu madoon adabuun qawwee Akm 14 hiikun qabsoof galii godhee jira.
Sirna dubaatti hafee ummata keenya balleessuf hongeessuf karoorfate kana dhabamsiisuf wareegama barbaachisu kamuu kafallee ummata keenya bilisa baasun dirqama filaannoo hin qabne ta'uu ajajaan zoonichaa jaal Abdii Dhugaa …Dabalii Ilaali


Hayyu-Dureen ABO Jaal Dawud Ibsaa fi Dura-Taa'aan KFO Prof. Marara Guddinaa Bakkabu'oota Mootummaa Ameerikaa Waliin Finfifinneetti walarguun mariyachuu ABOn beeksise

Published July 29, 2022, 6:17 p.m. by FNN in Afaan Oromo

 
HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Dura Taa’aan KFO Prof. Maraaraa Guddinaa Hayyat Regency Hotel magaalaa Finfinneetti argamutti argamuun Mootummaa Ameeriikaatti jiila bakka bu’oota dipoomaasii gaanfa Afriikaa kan ta’an waliin Marii geggeessan.
==================================
Hayyu Dureen ABO fi Dura Ta’aan KFO Profeesser Mararaa Guddinaa guyyaa Har’aa kana waaree booda sa’aa 4 irraa hanga sa’aa 5:30tti, bu’uura bellama imbaasiin biyya Ameeriikaa magaalaa Finfinnee qindeesseen "Hayyat Regency Hotel" itti argamuun mootummaa Ameeriikaatti bakka bu’aa addaa dhimma diploomaasii gaanfa Afriikaa kan ta’an kan yeroo ammaa jiila isaanii waliin Itoophiyaa daawwatan jiran Mr. Mike Hammer waliin dhimma biyyattii fi ajandaa garaagaraa irratti marii bal’aa …


Dabalii Ilaali


Cuunfa Injifannoo WBO

Published July 16, 2022, 5:12 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Tarkaanfii Adoolessa 15,2022 ganama barii eegaleen godina lixa Wallaggaa ona Mana Sibuu fi Qilxu Kaarraa gidduu gandaa Rigaa Sachii jedhamtu irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen 35 ajjeesee 15 madeessee jira.

Gama meeshaatiin qawwee 30, konkolaataa 3f lama fi rasaasa bireenii 1000 irraa booji'uun galii taasisanii jiru.

Magaalaa Gimbii keessattis mooraa lama kanneen akka mooraa tolchaa daandii guddaa keessaa ari'anii baasuun qawwee AKM 50 dugda ishee irraa hiikanii jiru.

Waraanni bilxiginnaa magaalaa Gimbii mooraa Caancoo fi hoteela Charuutti walitti qabamtee kan jirtu yoo ta'u waraanni ishee 112 du'anii 76 madaa'uu odeessi maddeen waraanaa keessaa nu qaqqabe ni ifoomsa.

Magaalaa Gimbiin alatti onoota …Dabalii Ilaali


WBOn magaalota guguddaa seenuu jalqabe | Bilxiginnaan H Lixaa aanaa Habrootti qeerro guuraa jiraachuutu dhagahame

Published June 15, 2022, 9:48 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Waraanni Bilisummaa Oromoo magaalota Lixa Oromiyaatti argaman kan akka Dambi Doolloo, Gimbii, Najjoo, Mandii, Inaangoo, Boojji, fi Anfilloo, akkasumas magaalaa Gaambeella seenuun waraana PP irratti tarkaanfii ciccimaa fudhachuu oduun achirraa bahu ni ibsa. Sochiin Waraana Bilisummaa Oromoo dirree hundaatti jabaatee itti fufee jiraachuutu dhagahama. Sochii WBO miidiyaan alaa illee gabaasan: as xuqaa ilaalaa
 
Oduu biraatiin Lixa Hararghee, aanaa Habrootti torbee kana qeerroo fi qarreewwan Oromoo humnaan walitti qabaa jiran;
kaleessa konkolaataa 8, harra konkolaataa 6 kalee fi arra qofa konkolaataa 14 fe'an.
 
Magaalaa fi baadiyyaa aanaa Habroo :
Galamso, Hardiim, Weenne, Kudha jaha fi kanneen biroo. Magaalaa …


Dabalii Ilaali


Cuunfaa Oduu Injifannoo WBO Zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Bahaa

Published June 8, 2022, 4:30 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Cuunfaa Oduu Injifannoo WBO Zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Bahaa

Cibraa Odaa Adoolaa 

 

Guyyaa Waxabajjii 6, 2022

Abdii fi  wonteen ummata Oromoo WBOn Zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Bahaa keessaa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Daraara iddoo addaa Hara Galmaatti lola cimaa woraana PP irratti gaggeessee fi humna birmannaa aanaa irraa dhuftu dabalatee tarkaanfii cimtuu yeroo dheeraf fudhateen loltu PP 12 battalumatti du'aan yoo gaggeessu 8 ammoo madeessuun ari'ee bakka irraa dhuftetti  galchee jira. 

 

Akkasumas cibraan Odaa Adoolaa aanaa Waadara magaalaa Waadaraa halkan seenuun tarkaanfii fudhateen loltu PP 6 battalatti yoo ajjeesu 4 ol  madeesse jira.  …Dabalii Ilaali


Eebba Waraana Bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq

Published May 28, 2022, 7:29 a.m. by FNN in Afaan Oromo

WBOn Oromoo maran hidhachiisa jechaa jira warri Oromoo hiikkachiisuu barbaadu abdii haa kutu. WBOn Cibraa Odaa Bulluqi marsaa 10ffaa eebbise.
Caamsaa 2022
Baha Wallaggaa, OromiyaaDabalii Ilaali


ODUU AMMEE| Magaalaa Oromiyaa Fixaaleyyii Amaaraa Faannoon barbaadoofte| FNN 04-23-2022

Published April 23, 2022, 4:55 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Oduu BBC n gabaase akka ibsutti Finxaaleyyiin Amaaraa Faannoo jedhaman daangaa Oromiyaa seenuun Baha Wallaggaa, Anaa Limmuu Galiilaatti magaa argamtu Fiixee Boqqoo jedhamutu gaafa Amajjii 24, 2022 abiddaan barbadeessuu tu dhagahamee. Finxaaleyyiin Amhaaraa kun hidhannoo gurguddaan seenuun alaabaa Miniliki ykn Ginbot 7 ulee mataaf i harkatti marachuun sirbaa ture magalaa kana halkan sa'a 11tti kan seenan. Achiis dhukaasa banuun erga jiraattota godaansisanii booda qabeenyaa uummataa kan dandahan saamuun kaan gubuun magaalattii barbadeessan. Gochaa hammeenyaa kana kan raawwatanis haga sa'a 3 (sa'a naannoo /9PM) itti ture. 

Lammiilee yeroo gochi kun raawwate achi jiraachuu ibsan qabeenyi kan saanii fi kan investeroota biroo …Dabalii Ilaali


Duguuggaan Sanyii Oromoota Walloo irratti deemaa jiru xiyyeeffannoo argachuu qaba

Published April 19, 2022, 4:48 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Lammiilee Oromoo Walloo irratti duguuggaan sanyii humnoota badiinsaa naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar akkasumas tiksitoota garboomfataan deemaa jiru haalaan nama surura. Yakki akkasii kun oolee buluu malachi seera jalaa namni bahuu dandahu hin jiru. Mohammad Gaddafi waggaa 34 ol gaafa bulche lammiilee biyyasaatii akkuma waadaa ture gaaf tokko garuu du'a hin taane du'e. Warri harra lammiilee Oromoo irratti yakka dhala namaa irratti hin raawwanne raawwataa jiran boru seeratti dhihaachuuf jiru.
Suuraa fi suur-sagalee FNN gahan miira duuka buutota keenyaaf jecha asirratti hin maxxansinu. Ha ta'uuti dhala namaatu kana dhala naamaa irratti raawwata jedhanii yaaduun nama dhiba. Warri ollaa Oromiyaa ammas …


Dabalii Ilaali


Duula WBO fi Oromiyaa Irratti Labsame

Published April 14, 2022, 8:36 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Marii keenya harraa keessatti haalla duulli WBO fi Oromiyaa irratti deemaa jiru, haala hidhamtootni siyaasaa Oromoo keessa jiran, Guyyaa Gootota Oromoo fi lola TDF fi PP gidduu ilaalchisee marii qabna. Nu waliin turaa.Dabalii Ilaali


ODUU INJIFANNOO WBO

Published Feb. 11, 2022, 12:05 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Gurraandhala 9/2022

Abdii fi Gaachanni Uummata Oromoo WBOn Zooni Kibbaa Cibraa Soddom Booroo Lola Guyyaa 9ffaa Diina tiksitoota Impaayera Itoophiyaa kanneen godinoota gargaraa irraa walitti funaanuun Cibraa Soddom Booroo balleessina jettee duulaaf bobbaate kokkee qabee gootummaan dura dhaabbatee lola walirraa hin cinne taasisuun godina Gujii Bahaa diina magaala Nageelle Boorana irraa karaa Dhaka Qallaa qabattee sochoote irratti lola guyyaa 9ffaa taasiseen bakka addaa #Adaammaa_Rigattuu jedhamutti diqaalota Minilik waltiguure waraana bilxiginnaa 23 ajjeesuun 30 madoo taasisuun tortorsee dhukkeesseera.

Haaluma kanaan Gurraandhala 8, 2022 halkan keesa sa'aati 02:30 irraa kaase hanga sa'aati 03:00tti godina Gujii Bahaa magaala Nageelle Boorana iddoo addaa #Keella_Dooloo …Dabalii Ilaali


Seenaa Artist Nuhoo Goobanaa Hiriyyaasaa Jaal Jamaal Ibroo irraa

Published Feb. 5, 2022, 12:54 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Sagantaa kana keessatti seenaa Artist Nuhoo Goobanaa hiriyyaa isaarraa dhageenya. Jaal Jamaal Ibroo artist Nuhoo waliin guddatan. Yeroo baayyees waliin dabarsan. Seenaa Nuhoo isa dhugaa dhagahuuf hamma dhumaatti caqasaaDabalii Ilaali


CUUNFAA ODUU INJIFANNOO WBO

Published Jan. 15, 2022, 9:10 p.m. by FNN in Afaan Oromo

KONYAA WALLAGA LIXAA

Guyyaa 01 /15/2022 

ONA MANDII

Bakka addaa Maqa Harawwee jedhamutti humna dabalata Orali 1 FI 3F 2 akka isheen fiigaa jirtutti WBOn daaraa godhee jira.

ZOONII KIBBAA: CIBRAA ODAA ADOOLAA

Leencichi bosona irreef gaachanni ummata Oromoo WBOn zoonii Kibbaa konyaa Gujii Baha Cibraan Odaa Adoolaa torban kana injifannoolee addaa galmeessa turun isaa ni dhagahame.

Gaafa guyyaa 01/11/2021 aanaa Gooroo Doolaa ganda Gooroo Daraaraa Boruu barraqaan ka'ee leencichi haxxee hidhuun iddoo addaa Sodduu Raaba jedhamun beekamutti weerartuu patrol kudhanii afur gara Adoolaa deemaa jirtu irratti dhukaasa baanen 7 ajjeessun 8 madeese jira. Itti fufuun aanaa Wadaraa ganda Gudubaa …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO Zoonii Kibbaa Cibiraa Soddom Booroo

Published Jan. 8, 2022, 1:01 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Ammajjii 5/2022-6/1/2022!

Irreef Gaachanni Sabaa Waraanni Bilisummaa Oromoo Zooni Kibbaa Cibraa Soddom Booroo Godina Gujii Bahaa Magaala Nageelle Booranaa irratti diina sakattaaf magaala keesa baate irratti haxxee diinatti hidheen Roobii Ammajjii 5/2022 Ganama sa'aati 12:00 irraa kaase hanga galgala sa'aati 12:30tti lola deddeebi'aa taasiseen waraana weerartuu PPn humna dabalataa jette kadhattee fidde dabalate irraa nama 57 ajjeesuun nama 143 oli yo madeessu, madoon PP tun ambulaansi 11 fi paatrooli waraana afuriin(4) walumaa gala konkolaata 15 guutte irraan qaqaariyaa hospittaala guddicha magaala Nageelle Booranaa seenuu qabatamatti maddeen keenya irraa qulqulleeffanneerra.

Ittuma fufuun Guyyuma Ammajjii 5/2022 naanno sa'aati 08:00tiitti madoo riiferii ampulaansi …Dabalii Ilaali


Ajjeechaa Jumlaa Godina Shawaa Dhihaa, Ona Gindabaratitti -Ibsa ABO

Published Jan. 8, 2022, 12:42 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Ajjeechaa Jumlaa Godina Shawaa Dhihaa, Ona Gindabaratitti Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffame Gadi Jabeessinee Balaaleffanna.
Ibsa ABO- Amajjii 7, 2022
ABOn ajjeechaan Godina Shawaa dhihaa, Ona Gindabarati Siivilii Oromoo irratti raawwate gadi jabeessee balaaleffata. Akka maddee keenya qabatamaarraa hubannetti gaafa Amajjii 1, 2022 Godina Shawaa dhihaa, Ona Gindabarati keessatti duguuggaan sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatee jira. Waraanni Paaartii Bilxiginnaa Dr Abiy Ahmediin durfamu bakka kanarraa quunnamtii kutuudhan dhukaasaa ummata siviliirratti banee namoota 39 ajjeesee jira. Ajjeechaan kunis bakka sadiitti qindaawee raawwate. Isaanis:
1. Ganda Gurraa Jarjartuu Oromoota Sivilii 17 bakka tokkotti fixan.
2. Ganda Faajjii Oromoota Sivilii 15 bakka tokkotti ajjeesan. …


Dabalii Ilaali


Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)- Amajjii 1, 2022

Published Jan. 4, 2022, 3:39 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Mootummaan Paartii Bilxiginnaa Haleellaa Diroonii fi Humna Qileensaa kutaalee
Oromiyaa addaa addaa keessatti raawwateen namoota nagaa hedduu ajjeesee kaan

ammoo madeessee jira.

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)- Amajjii 1, 2022

Paartiin Bilxiginnaa Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessatti waraana babal’isuu jabeessee itti fufee
jira. Yeroo ammaa kanatti kutaaleen Oromiyaa waraana irraa walaba ta’an hin jiran. Haaluma kanaan
mootummaan bakkoota gaaraaagaraatti diroonii fi xayyaaraan haleellaa raawwachuudhaan namoota
nagaa baay’inaan ajjeesaa jira. Humnoonni paartiin Bilxiginnaa hidhachiisee bobbaasee fi deggertoonni
isaanii loltoonni Ertiriyaa uummata nagaa qe’ee irraa buqqaasuu fi mana jireenyaa isaanii gubuu itti
fufanii jiru. Kun ammoo haala yaaddessaa irra ga’ee jira.
Guyoota …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO fi Kan Biroo Amajjii 02-2022

Published Jan. 2, 2022, 9:58 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Amajjii 2 2022
Irreef gaachanni Uummata Oromoo WBOn Zoonii Giddu Galeessa Oromiyaa Kaaba Lixa Shaggar Ona Hidhabuu Abooteetti guyyaa kaleessaa Amajjii 1, 2022 tarkaanfii humna diinaa waraana faashistii koloneel Abiy Ahmad uummata Oromoo dararuuf deemtu irraatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kana irratti haleellaa jajjabduu Waraanni Bilisummaa Oromoo fudhateen humni diinaa baayyinaan 103 ol tahan du'aan yoo adabaman waraana faashistii PP 117 ol madoo dandammii hin qabneen adabuun of duuba deebisee jiraachuu gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo ibsee jira. Guyyaa har'aa Amajjii 2 ganamarraa ka'uun naannoo lollii itti taheetti madoo fi reeffa ishii guuraa ooluu ishee oduun nu dhaqabe ni …Dabalii Ilaali


Ibsa Bara Haaraa ABO/WBO | 2022

Published Jan. 1, 2022, 8:16 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Dhaamsa Bara Haaraa fi Amajjii 1 Guyyaa WBO Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO

Mudde 31, 2021

Ø Miseensota ABO-WBO kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo dirqama duraa godhattanii falmaa hadhaawaa irra jirtan;

Ø Waraana Bilisummaa Oromoo Hawwii Saba guddaa dhugoomsuuf wareega qaalii baasaa jirtan;

Ø Qeerroo fi Qarree Oromoo, Sirnaa fi Diina Oromoo irratti warraaqsa gaggeessuun, mirga uummata keenyaaf falmaa

hadhaawaa fi boonsaa cichoominaan gaggeessaa jirtan;

Ø Uummata Oromoo, hojjettoota, barsiistota, daldaltoota, ogeeyyii fayyaa fi qonnaa, hojii tajaajila sabaa irratti

hirmaattanii jirtan marti, kan sirna gabrummaa hadheeffachuun haqaa fi of-irratti hirkannoon qabsoo bilisummaa

Oromoo galmaan gahuuf hojjettan;

Ø Akkasumas tumsitootaa fi deggartoota qabsoo cunqurfamtoota …Dabalii Ilaali


Tarkaanfii WBO Kaaba Lixa Shaggarii fi WBO Zoonii Kibbaa

Published Dec. 31, 2021, 10:43 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Irreef gaachanni uummata Oromoo WBOn Zoonii Kaaba Lixa Shaggar giddu galeessa Oromiyaa aanaa Meettaa Walqixxeetti tarkaanfii laalessaa waraana PP irraatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun magaalaa Minaaree guututti to'aannoo isaa jala galfateera. Kanumaan wal qabatee meeshaalee waraanaa fi hidhannoo diinaa danuu diina madoo fi du'aan adabuun irraa hiikee galii qabsoof oolcheera. Suuraa fi odeessa dabalataa sababa hanqina networkn waan nun dhaqqabneef akkuuma nugaheen isiiniin geenya.


Odeessa kan biraatiin waamicha Obbolummaa dhaga'uun kanneen Qabsoo Bilisummaa Oromootti dabalaman Moora diina diiguun akkuma itti fufetti jiraa.

Muddee 30/2021! 

Kushuu Waabaa miseensa milishaa magaala Nageelle Booranaa irraa AKM 1 fi rasaasa 236 fudhatee gara WBO …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO Kaaba Shaggar

Published Dec. 30, 2021, 7:24 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Irreef fi Gaachannii Ummata Oromoo WBOn zoonii gidduu galeessaa Kaaba Shaggar aanaa Darraatti tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP Ummata Oromoo gooluuf yaatu irratti fudhateen magaalaa Ceekaa jedhamtutti 11 booji'uun kaampii diinaa dhuunfachuun meeshaa fi hidhannoo danuu diinarraa hiikkatee jira. Gama meeshaatiin AkM 19 fi Qawwee SKS fi kanneen biroo 19 Boombii 6 diina irraa hiikuun galii qabsoof oolcheera. 
Aanichuma ganda Baabbuu Dirreetti lolaa guyyaa kana taasiseen humnoota diinaa 45 ajjeesuun 13 booji'uun 47 madoon adabeera. Gama meeshaatiin qawwee AkM 59 SKS fi kanneen biroo 35 diinarraa hiikuun galii qabsoof oolcheera. 


Bifuuma wal fakkaatuun, ganda Jiruu Daadaatti tarkaanfii humna diinaa irraatti …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO Baha Oromiyaa

Published Dec. 27, 2021, 7:24 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Bobbaa WBO balleessuuf maqaa Duula Minilik jedhun mootummaan pp Oromiyaa irratti bante guyyoota 15 ol lakkoofisisee jira.  Irree fi gaachani ummata Oromoo WBOn Baha Oromiyaa konyaa Harargee Lixaa tarkaanfii laaleessaa gaafa Muddee 23, 2021 fudhateen gabroofataa PP  daaraa botoroo taasiisee jira.  Kanaan kan baragde,  PPn Mudde 25, 2021 WBOn Ciroo qabachuuf, yoo Ciroon qabamte nuu dhumate, jechuun humna guddaa fi meeshaa gurguddaa moortara, dishqaa, BKM fi B7 guurrattee itti bobbaate. Dullaa kana ofirraa ittisuun WBOn Baha Oromiyaa konyaa Hararee Lixaatti guyyaa marroo lammaafaaf injifannoo cululuqaan goolabe.

 

Anaa Mi'eessoo ardaa Dibaalaa irraa guyyaa harraa Mudde 26, 2021 lola sa'aatii 9:00Am …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO Mudde 24 2021

Published Dec. 24, 2021, 11:16 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Oduu Injifannoo Cibraa Soddom Booroo 

Mudde 20-21/2021

 

Abdiif Gaachanni Sabaa Waraanni Bilisummaa Oromoo Cibraan Soddom Booroo lukkeele fi Uuradhoote Godina Boorana bakkoota gargaraa irraa walitti funaanamte labuu galaana irraan Cibraa Soddom Boorootti duuluuf karaa Malkaa Halluu dhufte  irratti galaana taakku dhowwuun aduu guyyaa sa'aati saddet irratti galaanuma gamatti osoo isheen bishaan dhugaa jirtuu tarkaanfi haleellaa cimaa fudhateen iddoo addaa Malkaa Halluu jedhamutti  diina irra nama 2 ijjeese 3 madeessuun galaana dhuguu dhowwee dheebichaan gaggeesseera. Madoon isaaniis Areerotti yaalama kan jirtu ta'uu maddeen keenya ifoomsaniiru. Haaluma kanaan Malkuma Halluutti Mudde 21 ganama keesaa sa'aatii 01:30 hanga sa'aati 02:30 irratti tarkaanfi …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO fi Duula Imala Gara Finfinnee

Published Dec. 19, 2021, 5:54 p.m. by FNN in Afaan Oromo

DUULA IMALA GARA Finfinnee

Oduu Injifannoo WBO  Zoonii Kibbaa 

Irreef gaachanni ummata Oromoo WBOn Zoonii Kibbaa konyaa Gujii Bahaaaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoola tarkaanfii duula imala gara Finfinnee cimee itti fufee jira. 

Guyyaa 17/12/2021 godina Gujii Bahaa aanaa Waadaraa keessatti tarkaanfii woraana garboonfataa PP irratti fudhateen loltuu PP 4 battalatti yoo ajjeesu 8 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. 

Haaluma kanaan Cibraan Odaa Adoolaa guyyaa 18/12/2021 aanaa Gooroo Doolaa keessatti waarana PP kan aanaa gooroo doolaa irraa kaatee gara ganda Qaraaroo Sochootu karatti rukutuun loltuu PP 7 battalatti ajjeesuun 11 madeessee facaasuudhan gara aanaatti deebisee jira. 

Ammasi itti …Dabalii Ilaali


Oduu Injifannoo WBO

Published Dec. 13, 2021, 8:07 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Injifannoo WBO Giddu Gala Oromiyaa Baha Shagari
==================================
Guyya 11 / 12 / 2921
Irree fi gaachanni Uummata Oromoo WBO GGO baha Shagari guyyaa 11 / 12 / 20 21 tarkaanfii waraanaa gabroofataa PP irratti aanaa Fantaalle ganda Haroo Qarsaa tti galgala keessa sa'aa 7:00pm - 10 :oopm lola haleellaa fudhateen loltuu pp 43 ol ajjeesee, hedduu madoo taasiisuun ganama guyya 12 / 12 / 2021 konkolaata oraalii fi petrol hedduun hospital Adamaatti gurachaa ooltee, ganduma kana bakka Karee, Midhaqisaa, lafa Gireenye Mixii, bakka Oo'ilee fi bakka Qaxxaamuree fi Basaqa kkf kan biroo meeshaa guddaan akkanumatti baaragiddoon lolaa ooltee.
Guyyaa …


Dabalii Ilaali


ABO/WBOn dokumentii mootummaa Abiy Ahmed jalaa miliqxee baate ilaalchisuun ibsa baase

Published Dec. 10, 2021, 8:46 a.m. by FNN in Afaan Oromo

 

 Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ololaan Cabsuun Gonkumaa Hin Dandahamu! 

(Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO) 

Qabsoon Bilisummaa Oromoo akeekaa fi galee mataa isaa qaba. Osoo akeekii fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo manii isaa hin rukutiin baaburri qabsoo bilisummaa Oromoo akka hin dhaabbannes beekamaa dha. Akeekaa fi galii kun akka bakkaan gahuufis murteessaan irree Oromoo dha malee irree fi olola halagaa miti. Oromoon hariiroo fi tumsaa halagaa waliin yeroo tolfatu kan toftaa fi tarsiimoo tolfata malee akka qabsichi irratti hirkatu hin taane. Yeroo ammaa kana ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa guddaa irra gahee waan jiruuf jabinaa fi laafinnni qabsichaa irree …Dabalii Ilaali


Hiriira Mormii Awustraliyaa fi Biyyoota Birootti Gaggeeffamu

Published Dec. 7, 2021, 10:06 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Mootummaan Abbaa Irree Abiy Ahmed erga aangootti dhufee ti sirna fiwudaalaa deebisuuf hirriba malee hojjechaa jira. Sana milkeessuufis uummata Oromoo jimilaan fixaa jira. Xiyyaara nama malee balaliitu Diroonii jedhamtu biyyoota akka UAE, Turkkii, Iraan, fi Chaaynaa irraa bituun uummata Oromoo qe'ee isaa keessatti jumilaan fixaa jira. Sirnasaa kana tikfachuu fi milkeessuufis qeerroo fi qarree Oromoo waraana isaan hin ilaallannetti humnaan guuraa jira. Sirna garbummaa kana mormuun haawwaasni Oromoo biyya alaa jiraatan Gaafa Muddee (December) 9, 2021 hiriira guddaa gaggeessuuf qophiirra jiru. Qophii kana ilaalee marii qabnaa nu waliin turaa.

Facebook irratti ilaaluuf as xuqaa.Dabalii Ilaali


Tumsa Finfinne News Network

Published Nov. 20, 2021, 6:19 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Topic: FNN Fundraising Meeting
Time: Nov 20, 2021 11:00 AM Pacific Time (US and Canada) | 2PM DC | 8PM Stockholm| 6AM Melbourne Australia
Meeting ID: 653 809 8370
Passcode: rF3dHN
One tap mobile
+12532158782,,6538098370#,,,,*598400# US (Tacoma)
+13462487799,,6538098370#,,,,*598400# US (Houston)
Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 436 2866 US (New York)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Meeting ID: 653 809 8370
Passcode: 598400
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdqaID8JEU


Dabalii Ilaali


Mootummaan abbaa irree Itiyoophiyaa Harxummaa, Walloo dironiin rukutuun uummata 50 ajjeessee 10 madeesse

Published Nov. 4, 2021, 10:18 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Mootummaan Abbaa irree Itiyoophiyaa Abiy Ahmed magaala Harxummaa, Wallo dirooniin rukutuun nama 50 ajjeesee, 10 madeesuu akkasumas waraanni isaa baqatanii bahuu fi Gaarren naannoos gubachaa jiraachuutu dhagame. Facebook keenyarratti ilaalaa.Dabalii Ilaali


Ayyaana Waggaa 1ffaa FNN

Published Oct. 16, 2021, 7:28 a.m. by FNN in Afaan Oromo

 
Finfinne News Network bara Onk 20, 2020 ture sirnaan galmaa'ee kan dhaabbate. Waggaa darbe keessa bu'aa ba'ii hedduu keessa baanee gufuu nu mudatan irras aannee milkiin waggaa tokko guutnee jirra. 
Waggaa keenya ayyaaneffachuuf Sanbata Duraa Onkoloolessa 16, 2021 sagantaa qabna. Sagantaa keenyarratti argamuun FNN Tumsaa.
Jirbiin wal gargaartee arba hiiti. Ni injifanna. Tattaaffii keenyaan irra aanna. Kottaa qabsoo keenyaaf sagalee taanaa.
Finfinne News Network
 
 
Finfinne News Network was incorporated on October 20, 2020. We have overcome a lot of challenges and achieved a lot in the last year. It was the year we started delivering what we …


Dabalii Ilaali


Hidhamtootni siyaasaa Oromoo rakkoo guddaarra jiru jedhame

Published Sept. 4, 2021, 5:58 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Hidhamtootni Oromoo high profile tahan rakkoo hamaa keessa jiraachuunsaanii beekame. Haala kanaan Jaal Abdii Raggaasaa mooraa waraanaatti hidhuun nyaata dhowwataa jiraachuunsaanii beekame. Maatii Jaal Abdii yeroo nyaata geessaniifitti daabboo tokko duwwaa seensisuun nyaata maatiirraa dhaqu deebisaa jiraachuun beekame.

Haaluma walfakkaatuun hidhamtootni hooggana ABO ta'aniif hojjettooti miidiyaarraa hidhamanis mana hidhaa Buraayyuu, Galaanii fi Tulluu Daalattiittti argaman haala hamaarra jiraachuunsaanii beekame. Tulluu Daalattiitti warri hidhaman irra guddaan isaanii dubartoota Oromoo tahuun beekameera.

Dubartootni Oromoo Tulluu Daalattiitti hidhamanii jiran homnoota mootummaatiin gudeedamuun mana hidhaa keessatti dahaa jiraachuun himame.

Haalli qabiinsa hidhamtoota Oromoo seera mirga dhalanamaa Mootummaa Waltahaniin labsame akka hamaatti kan cabse tahuun …Dabalii Ilaali


Ibsa hoogganoota olaanoo WBO

Published Aug. 22, 2021, 11:44 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Ibsa Hooggantooti Olaanoo WBO Jaal Marroo Dirribaa fi Jaal Gammachuu Abooyee guyyaa harraa laatan video kanarraa hordofaa.Dabalii Ilaali


IBSA GADDAA- DU’AAN BOQOCHUU OBBO ABDULJABBAAR HUSEEN

Published Aug. 13, 2021, 7:09 a.m. by FNN in Afaan Oromo

OROMO LIBERATION FRONT
 
 
ADDA BILISUMMAA OROMOO

                             
 
IBSA GADDAA- DU’AAN BOQOCHUU OBBO ABDULJABBAAR HUSEEN
 
(Ibsa ABO – Hagayya 12, 2021)
 
 
Obbo Abduljabbaar Huseen du’aan boqochuu isaa yeroo dhageenyu gadda guddaatu nutti dhgahame. 

Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa kan ture Obbo Abdujabbaar Huseen Hagayya 11, 2021 magaalaa Adaamaa keessatti lubbuun isaa darbite. 
Obbo Abduljabbaar Huseen quuqama saba isaaf qabu fi ogummaa isaatiin hidhamtoota siyaasaa yeroo dheeraaf gargaaraa ture. Itti dabalees akka seerri hin dabne fi namni akka seera malee hin hidhamne, hin …Dabalii Ilaali


Natoo Deggersa FNN

Published July 14, 2021, 8:17 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Natoo Finfinne News Network 
 
July 17, from 2pm EST
 

Finfinne News Network has been established to be a voice for the voiceless Oromo people. The press is called the fourth branch of the government. The majority in Ethiopia, the Oromo people, have been denied all means of mass communication. The media outlets that have tried to reach the Oromo people have been silenced and their offices shut down by the dictatorial regime in Ethiopia. In the last few months, we started broadcasting to Oromia via satellites and the ruling party has either forced the satellite providers to drop …Dabalii Ilaali


Inni Waggaa tokko Duraa Hardhas haaraa dha!

Published June 29, 2021, 12:04 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Ajjeechaa Hacaaluu Ilaalchisee:
 
Ibsa Gadda Oromoota Biyya Jarmanii, Adoolessa 1, 2020
Qabsaa‘an ni kufa! Qabsoon itti fufa!
Nuti, ilmaan Oromoo biyya Jarmanii jiraannu walummaa galatti, yeroo ajjechaa sukanneessaa obboleessaa keenya artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame dhageenye, gadda fi aarii daangaa hin qabne kan nuti dhaga’ame tahuu ibsina.
Gocha sukanneessaa goota keenya irratti raawwatame, sagalee cimaan balaaleffanna. Maatii isaa, firoota fi hiriyoota isaa, walummaa galatti uummata Oromoof, jajjabina hawwiina...
Artist Hacaaluun hin duune; yoomiyyuu onnee dhalataa Oromoo keessa, bara baraan jiraata. Hojiin Haacaaluu galmee seenaa Oromoo keessatti bakka olaanaa qabaa, ni jiraata. Haacaaluun har’a nu waliin hin jiru. Umurii isaa …


Dabalii Ilaali


Waamicha Tinnisa WBO

Published March 18, 2021, 6:40 p.m. by FNN in Afaan Oromo

Gara: Oromoo Quuqama sabaaf qabu hundaaf

To : All Oromos who support the peace and stability of Oromos

WAAMICH TINNISA WBO 2021 MARSAA 2FFAA (GLOBAL WBO SUPPORT 2021 2nd ROUND)

Kabajamtoota, beektotaa ,hayyoottan , Ogeeyyota fi Saba Oromoo hundaaf:

Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) fi WBO utubuu keessatti gaheen isin gummachaa turtanii fi ammas itti jirtan bakka ol’aanaa

qaba. Kanaaf kabajaa fi galatin oromoon fi Tumsi WBO Hegeree Oromiyaa damee DMV isiniif qabu dachaa dha.

Yeroo ammaa kanatti diinotni keenya hammenyaan faalamanii Oromoo fi Oromummaa balleessuuf kallattii hundaan Oromoo irratti

lola bananii jiru. Diinotni keenya akkuma bara jaarraa 19ffaa sana …Dabalii Ilaali


Natoo Deggersa FNN

Published Feb. 4, 2021, 5:44 a.m. by FNN in Afaan Oromo

Finfinne News Network waliin dhaabbachuun sagaleen Oromoo akka dhagahamu gochuu keessatti qooda fudhadhaa.

Gaafa Guraandhala 6, 2021 kara Zoom wal argina. Link Facebook keenyarraa argattu.

 

Galatoomaa

#GurmuuSagalewwanQabsooDabalii Ilaali


Natoo Deggersa FNN

Published Jan. 18, 2021, 12:02 a.m. by Daniel in Afaan Oromo

Naatoo Deggersa FNN hirmaadhaa, gargaaraa.

#GurmuuSagalewwanQabsoo

 Dabalii Ilaali


Mootummaan Abbaa Irree Itiyoophiyaa Duguuggaa Sanyii Oromoorraan Gahaa Jiraachuun Ibsame

Published Jan. 8, 2021, 3:55 a.m. by Daniel in Afaan Oromo

Akka ibsa Oromia Support Group (OSG)n ragaa qabatamaa wabeeffachuun baasetti mootummaan abbaa irree Abiy Ahmed duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun beekame. Akka ibsa bara haaraa 2021  OSGn baasetti erga Muummichi Ministeeraa Itiyoophiyaa duraanii Abiy Ahmed injifannoo qabsoo Qeerroo fi Qarree Oromoo saamuun aangootti dhufeetii lammileen meesha maleeyyii tahan 1342 humna tikaa mootummaa Itiyoophiyaatiin haala gara jabinaan guuteen ajjeefamaniiru.   

"In this report, another 208 killings by government forces are recorded, making the total,
despite poor access to information, of over 1,342 killings of civilians by Ethiopian
government forces since October 2018."

Irra guddaan miidhaan kan irra gahaa jiru Oromoo tahuu OSGn …Dabalii Ilaali


Dhaamsa Bara Haaraa HD ABO Irraa

Published Jan. 1, 2021, 10:59 p.m. by Daniel in Afaan Oromo

 
Amajjii 2021
Miseensota ABO
Hogganootaa fi Miseensota akkasumas deggertoota ABO kanneen mana hidhaa jirtaniif
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Ummata Oromoo Bal’aa
Deggertoota QBO
Firoottan QBOf
Hunda dura baga bara haaraa 2021 nagaan geenye jechaa hawwii qabu maqaa hogganoota ABO, miseensota,hogganootaa fi miseensota ABO mana hidhaa jiraniin isinii dabarsa. Barri haaraan kun ummata Oromoof keessa isaatti bara nagaa fi tasgabbii, bara milkii fi injifannoo, bara haqii fi dhugaan ummata Oromoo bakka argatee ummanni keenya dararaa jalaa bahu, bara sabni keenya mataan ol jedhu akka nuuf tahu hawwii qabu dabarsa.
Barri tokko yeroo darbu, barri ittaanee dhufu abdii fi yaaddoo walcina qabatee …


Dabalii Ilaali